chứng nhận bằng sáng chế | Dây uốn Manchine | uốn dây thép